Groomeri koolitusprogramm

Baaskursus

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus Õppe kogumaht 1.programm: 170 akadeemilist tundi, millest 142 akad. tundi on auditoorse, praktilise osa tunnid. 2. programm: 126 akadeemilist tundi, millest 88 akad tundi on auditoorse, praktilise osa tunnid. Praktilised tunnid groomingu salongides: Tallinnas Niine 8a ja Kuressaares Pikk 61 Loomakliinikus, õpetaja juhendamisel.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Koolitusele on oodatud kõik lemmiklooma huvilised alates 18-st eluaastast. Õppe alustamise tingimused – nõuded puuduvad, soovituslikult varasem aktiivne tegelemine loomadega.

Eesmärk

Lõpus saab kursuste lõpetaja tunnistuse (või tõendi) groomeri baaskursuse läbimise kohta.
Võimalus jätkata õppimist groomeri oskuste omandamiseks edasijõudnute ja spetsialisti tasandil.

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija:

• Kursuse läbinu oskab hinnata looma karvastiku seisukorda.
• Teab groomingu salongi töö põhimõtteid ja eripära.
• Oskab lemmikloomi pesta, kuivatada, lõigata küüsi, puhastada kõrvu- silmi, teostab d`shedingut, kammida, teostada masina ja kääridega lihtsat pügamist, valida õigeid tööriistu.
• Oskab jälgida looma kehakeelt, jälgida looma ja enda ohutust.

Õppesisu

Groomeri baaskursusel omandad teadmised lemmiklooma (eelkõige koera ja kassi) naha ja karvastiku hooldamisest.  Koolitusprogrammi käigus õpid tundma koera karvastiku ehitust ja selle funktsioneerimist, üldist koera käitumist, groomija töövõtteid.

Õppemeetodid

E-kooli õpe, auditoorsed loengud-demod, kodused iseseisvad tööd, praktiline töö salongides(individuaalsed ja rühmades).

Õppekeskkond

Õpe viiakse läbi koolitusruumis, interneti õppena, praktilised tunnid vastavalt vajadustele ja nõuetele sisustatud groomingu salongides Kuressaares ja Tallinnas.

Iseseisva töö kirjeldus

  • Kodune töö – referaat, mis käsitleb kahe vabalt valitud koeratõu (pügatavad, trimmitavad) detailset groomingu kirjeldust, koertenäituse külastuse põhjal tehtud reportaaz fotode ja kommentaaridega. Ettekanne.
  • E-õppe keskkonnas tuleks läbi töötada õppematerjalid ja sooritada sellekohased testid. Kogu teooria võtab kokku kirjalik eksam õppeperioodi lõpus.
  • Meiliga saadetud ülesanne lahendused.

Õppematerjalid

Vajalikud digiõppematerjalid saab kursuste käigus iga õpilane.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid

Tunnistuse saamiseks peab osaleja läbima vähemalt pooled kontakttunnid, kogu praktika ja vastama õigesti e-õppekeskkonnas küsimustele vähemalt 80 protsendi ulatuses. Kogu teooria alane eksam koosneb 30 küsimusest, mille edukaks läbimiseks on vaja vähemalt 80% õigeid vastuseid.

Hindamismeetod Hindamiskriteerium

  • Oskab kontakttundides õigesti vastata küsimustele õppetöös käsitletud teemade piires
  • e-õppekeskkonna testide läbimine(80%)
  • Sooritab testi 30 küsimusest, mille tulemus on enam kui 80% õigeid vastuseid

Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Koolituse edukal läbimisel väljastatakse Groomeri Baaskooli lõputunnistus.

Kvaliteedi tagamise alused

Täienduskoolituse õppekava kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Õpe põhineb täiendusõppe õppekaval, mis luuakse groomeri töövaldkondade eesmärkidest lähtuvalt vastavalt täienduskoolituse standardis kehtestatud täienduskoolituse õppekava nõuetele. Õppekava loomise ja täiendusõppe korraldamise eest vastutab täiendusõpet korraldav üksus. Õppekava, mis lõpeb õpiväljundite hindamisega täiendusõppe valdkonna juhi poolt.

Koolituskursusega seotud täiskasvanute koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Täiendusõpet viivad läbi kõrge kvalifikatsiooniga kogenud groomerid ja valdkondlikud asjatundjad.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine

Täiendusõppe õppekeskkond on kirjeldatud õppekavas ja piisav täiendusõppe läbiviimiseks ning õppekava eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks.  Koolitusjuht tagab täiendusõppe õppekeskkonna ja õpiressursside kättesaadavuse – õppijatel on ligipääs kõikidele õppekavas kirjeldatud ressurssidele.
Koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord:
1. Õpilase omal soovil
2. Õpilase tervislikel põhjustel
3. Mõjuva põhjuseta puudumine
4. Õpilase surma korral
5. Isik on lõpetanud kursuse ja saanud lõputunnistus
6. kui õpilane on käitunud vääritult (eksinud üldtunnustatud käitumis- ja/või eriala kutse-eetika normide vastu.
7. Õpilast teavitatakse koolist väljaarvamisest 3 päeva jooksul alates otsuse tegemise kuupäevast,
8. Otsuse teeb kursuse juhendaja

Tagasiside kogumise kord

Täienduskoolituse õppekava rakendamisel kogub täiendusõpet korraldav koolitusjuht tagasisidet õppijatelt, täiendusõppe tellijatelt ja koolitajatelt, mis on sisendiks õppekava muutmisele ja arendamisele. Koolitusjuht tagab, et õppijatelt küsitakse tagasisidet nii kasutatud metoodika, ressursside kohta kui nende mõjususe kohta kokkulepitud õpiväljundite saavutamisel.
Hinnatakse osutatud õppeteenust ja õppimist. Hindamistulemused sh hindamismeetodid ja –vahendid dokumenteeritakse. Koolitusjuht tagab koolituse lõpus õpitu rakendamise asjakohase hindamise, seire ja dokumenteerimise või kui hindamist ei toimunud, siis tagasiside kokkuvõtted.

Registreerumine

Koolituse toimumine on nähtaval kodulehel ning avatud kõigile huvilistele.

Kursuse lõpetamine

Õppe läbimisel ja/või selles osalemisel antakse õppijale lähtuvalt õppe läbimise tingimustest tunnistus. Tunnistus koolituse läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutamist ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Tõend koolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutamist või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Koolitaja:

Helen Kuleša töötab oma hooldussalongides Tallinnas ja Kuressaares. Kodulehekülg www.helenspetcare.eu Töötas vanemgroomijana astuses PetCity 2015-2017, töötas veterinaarassistendina Kuressaare loomakliinikus Taluapteek 2006 – 2011 Andnud loenguid Kuressaare Rahvakoolis koerte hoolduse teemadel, artiklid avaldatud Saaremaa kohalikes ajalehtedes ja ajakirjas KOER. Asutanud 1992 MTÜ Saaremaa Koerteasvatajate Klubi ja MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu. Juhendas Saaremaa Ühisgümnaasiumis laste lemmikloomaringe 2012 – 2015, 2015 – 2016 lemmikloomade teemalised tunnid Kuressaare Vanalinna Koolis. Omab kõrgharidust EPA zooinseneri erialal, töötanud koerte treenerina aastatel 1992 – 2011 Saaremaal (peale seda individuaalnõustajana), organiseerinud ja läbi viinud koertenäitusi ja –võistlusi. Osales TTÜ ja TÜ projektis Tehnika Valdkonna Õpetajate Koolitusel(1a.). Läbinud mitmeid koolitusi ja kursuseid koerte käitumise ja karvahoolduse alal Eestis ja väljaspool Eestit. Koerte naha ja karvastiku hoolduse ja soengute kujundamise kogemused alates aastast 1988 (šnautserid). Esimesed õppetunnid Eesti oma ala parimatelt professionaalsetelt groomijatelt. Tõugude ring hakkas laienema aastast 2005. 2015-2016 aastal läbis koerte massaazi kursuse Tallinna Massaazikoolis, õpetaja Irina Bukk juhendamisel.Juunis 2015 groomingu koolitus Itaalias Baris Francesco Golacicco`s Show-Dog Todettura Salongi, peamiselt puudllite pügamised ja näitusel osalemine. Jaanuaris 2017 Iirimaal Dublinis 1 nädalane Master-groomeri katsed, testid, eksam. Muttugly Lemmiklooma Keskuses, kohtunik Eve Somers (GMG, ICMG) Inglismaalt. 2018, 2019 2-päevased täiendkoolitused Soomes I-Groomis (šnautser, grifoon, Kerry-Blue terrier, Asian style grooming).

Õppekava kinnitamise aeg kuupäev – 01.09.2016

Täiendatud 27.01.2020